انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

اعضای هیات مدیره - دوره چهارم

سمت: رئيس هيات مديره

مرتبه علمی: استاد

گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

سمت: نائب رئيس هيات مديره

مرتبه علمی: استاد

گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

سمت: خزانه دار

مرتبه علمی: دانشیار

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

سمت: عضو اصلي هيات مديره

مرتبه علمی: استاد

گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

سمت: عضو اصلي هيات مديره

مرتبه علمی: دانشیار

گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

سمت: عضو اصلي هيات مديره

مرتبه علمی: استادیار

گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

سمت: عضو اصلي هيات مديره

مرتبه علمی: کارشناسی ارشد

جهاد کشاورزی - معاونت امور تولیدات دامی

سمت: عضو علي البدل هيات مديره

مرتبه علمی: استادیار

گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان

سمت: عضو علي البدل هيات مديره

مرتبه علمی: کارشناسی ارشد

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

سمت: بازرس اصلی

مرتبه علمی: کارشناسی ارشد

جهاد کشاورزی - معاونت امور تولیدات دامی

سمت: بازرس علي البدل

مرتبه علمی: استاد

گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

اعضای هیات مدیره قبلی