با توجه به در جریان بودن اصلاحیه قانون سازمان دامپزشکی، انجمن علوم دامی ایران نظر اعتراضی خود را به شرح نامه پیوست به وزیر محترم کشاورزی، ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است:نامه اعتراض