با نهایت تاثر و تاسف در گذشت انسانی مهربان و دلسوز، مرحوم مغفور نور علی عبداللهی آرپناهی