وبینار آموزشی آشنایی با تکنیک های تشخیصی مرسوم و نوین بیماری های طیور و تفسیر نتایج

 

مدرس: دکتر سید علی غفوری (استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)

مدت کارگاه : 3 جلسه (6 ساعت)

ساعت برگزاری: 19 الی 21

مهلت ثبت نام: شنبه 10 اردیبهشت ماه