ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده
سید رضا میرائی آشتیانی
سمت: رئيس هيات مديره
مرتبه علمی: استاد دانشگاه تهران
instaramemail
محمد رزم کبیر
سمت: نائب رئيس هيات مديره
مرتبه علمی: استادیار دانشگاه کردستان
instaramemail
محمد حسین بنائبازی
سمت: خزانه دار
مرتبه علمی: استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
instaramemail
ایوب فرهادی
سمت: عضو اصلي هيات مديره
مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
instaramemail
محمدحسین مرادی
سمت: عضو اصلي هيات مديره
مرتبه علمی: استادیار دانشگاه اراک
instaramemail
مختار علی عباسی
سمت: عضو اصلي هيات مديره
مرتبه علمی: دانشیار مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور
instaramemail
یوسف جعفری آهنگری
سمت: عضو اصلي هيات مديره
مرتبه علمی: استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
instaramemail
آرش جوانمرد
سمت: عضو علي البدل هيات مديره
مرتبه علمی: استادیار دانشگاه تبریز
instaramemail
سید هادی ابراهیمی
سمت: عضو علي البدل هيات مديره
مرتبه علمی: استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
instaramemail
علی صادقی سفیدمزگی
سمت: بازرس اصلی
مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه اصفهان
instaramemail
محمدباقر صیاد نژاد
سمت: بازرس علي البدل
مرتبه علمی: کارشناس ارشد مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور
instaramemail