ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده

عضویت پیوسته:
موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشددر رشته علوم دامی، دامپروری و رشته‌ای وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

 

عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال در یکی از رشته های علوم دامی، دامپروری و رشته‌های وابسته شاغل باشند.

 

عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته علوم دامی به تحصیل اشتغال دارند.

 

عضو حقوقی:
سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می توانند به عضویت انجمن در آیند.