ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده

شاخه های انجمن

شاخه جنوب/  گروه علوم دامی دانشگاه رامین اهواز/ رئیس شاخه:  آقای دکتر ممویی

شاخه خراسان/ گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند/ رئیس شاخه:  آقای دکتر فرهنگ فر

شاخه شمال غرب و غرب/ گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه/ رئیس شاخه:  آقای دکتر خلیلوندی

شاخه منطقه جنوب و جنوب شرق/ گروه علوم دامی دانشگاه کرمان/ رئیس شاخه:  آقای دکتر محمدآبادی

شاخه منطقه شمال/ گروه علوم دامی دانشگاه مازندران/ رئیس شاخه:  آقای دکتر چاشنی دل