ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده

عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال در یکی از رشته های علوم دامی، دامپروری و رشته های وابسته شاغل باشند.