ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده

عضویت پیوسته:
موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشددر رشته علوم دامی، دامپروری و رشته‌ای وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

 

عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته علوم دامی به تحصیل اشتغال دارند.