ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده

انجمن علوم دامی ایران از سال 1384 از طریق هیات موسس در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تشکیل شد. اعضای هیات مدیره هر سه سال یکبار از بین افراد کاندید شده با رای اعضای انجمن انتخاب می شوند. در دوره پنجم هیات مدیره که در حال حاضر مشغول به کار هستند، آقای دکتر سید رضا میرزائی آشتیانی ( رئیس انجمن) از پردیس کشاورزی در انجمن حضور دارند. در طی یک دهه فعالیت، برای استفاده از توان علمی و فنی و نیز مشارکت اعضا، کمیته علمی و فنی و کارگروه های مختلفی تشکیل شده است. اعضا از گروه های علوم دامی سراسر کشور، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مراکز اجرایی مرتبط با این انجمن همکاری می کنند. کارگروه های انجمن عبارت اند از:

  1. آموزش و پژوهش
  2. ارتباط با صنعت
  3. برگزاری سمینار ها و نشست ها
  4. نشریات
  5. روابط عمومی و بین الملل