ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده

هیات مدیره دوره دوم:

محمد جواد ضمیری  (سمت: رئیس هیات مدیره)
محمد مرادی شهربابک  (سمت: نائب رئیس هیات مدیره)
محمد علی کمالی  (سمت: خزانه دار)
رسول واعظ ترشیزی  (سمت:عضو اصلی هیات مدیره)
امیرحسین خلت آبادی فراهانی  (سمت:عضو اصلی هیات مدیره)
محمدباقر صیاد نژاد  (سمت:عضو اصلی هیات مدیره)
احمد آیت الهی مهرجردی  (سمت:عضو اصلی هیات مدیره)
علی اکبر قره داغی  (سمت:عضو علی البدل هیات مدیره)
حسن علی عربی (سمت:عضو علی البدل هیات مدیره)
سیدرضا میرائی آشتیانی  (سمت:بازرس اصلی هیات مدیره)
هرمز منصوری  (سمت:بازرس اصلی هیات مدیره)
مصطفی صادقی  (سمت:بازرس علی البدل هیات مدیره)