ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده

هیات مدیره دوره سوم:

محمد مرادی شهربابک  (سمت: رئیس هیات مدیره)
هرمز منصوری  (سمت: نائب رئیس هیات مدیره)
احمد آیت الهی مهرجردی  (سمت: خزانه دار)
امیر رشیدی  (سمت:عضو اصلی هیات مدیره)
امیر حسین خلت آبادی فراهانی  (سمت:عضو اصلی هیات مدیره)
عبدالاحد شادپرور  (سمت:عضو اصلی هیات مدیره)
محمدباقر صیادنژاد  (سمت:عضو اصلی هیات مدیره)
حسین جانمحمدی  (سمت:عضو علی البدل هیات مدیره)
مهناز صالحی  (سمت:عضو علی البدل هیات مدیره(
محمد جواد ضمیری  (سمت:بازرس اصلی هیات مدیره)
علی اکبر قره داغی  (سمت:بازرس علی البدل هیات مدیره)