ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده

هیات مدیره دوره چهارم:

اردشیر نجاتی جوارمی  (سمت: رئیس هیات مدیره)
عبدالاحد شادپرور  (سمت: نائب رئیس هیات مدیره)
علی اکبر قره داغی  (سمت: خزانه دار)
محمدرضا ملاصالحی  (سمت:عضو اصلی هیات مدیره)
رسول واعظ ترشیزی  (سمت:عضو اصلی هیات مدیره)
مجید خالداری  (سمت:عضو اصلی هیات مدیره)
امیر رشیدی  (سمت:عضو اصلی هیات مدیره)
احمد آیت الهی مهرجردی  (سمت:عضو علی البدل هیات مدیره)
مهناز صالحی  (سمت:عضو علی البدل هیات مدیره)
محمد باقر صیادنژاد  (سمت:بازرس اصلی هیات مدیره)
مهدی دهقان بنادکی  (سمت:بازرس علی البدل هیات مدیره)