ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده
جناب آقای دکتر علی نیک خواه
سمت: عضو هیئت موسس انجمن
مرتبه علمی: دانشگاه:
instaramemail
جناب آقای دکتر نصراله سفید بخت
سمت: عضو هیئت موسس انجمن
مرتبه علمی: دانشگاه:
instaramemail
جناب آقای دکتر عزیزالله کمال زاده
سمت: عضو هیئت موسس انجمن
مرتبه علمی: دانشگاه:
instaramemail
جناب آقای دکتر محمد جواد ضمیری
سمت: عضو هیئت موسس انجمن
مرتبه علمی: دانشگاه:
instaram
جناب آقای دکتر ناصر امام جمعه
سمت: عضو هیئت موسس انجمن
مرتبه علمی: دانشگاه:
instaram
جناب آقای دکتر غلام حسین طهماسبی
سمت: عضو هیئت موسس انجمن
مرتبه علمی: دانشگاه:
جناب آقای دکتر نجفقلی دبیری
سمت: عضو هیئت موسس انجمن
مرتبه علمی: دانشگاه:
instaram
جناب آقای دکتر اصغر نعمتی
سمت: عضو هیئت موسس انجمن
مرتبه علمی: دانشگاه:
جناب آقای دکتر محمدرضا ملاصالحی
سمت: عضو هیئت موسس انجمن
مرتبه علمی: دانشگاه:
instaram
جناب آقای دکتر مصطفی سیدمصطفوی
سمت: عضو هیئت موسس انجمن
مرتبه علمی: دانشگاه:
instaram
جناب آقای دکتر حمید امانلو
سمت: عضو هیئت موسس انجمن
مرتبه علمی: دانشگاه: