انجمن علوم دامی ایران برگزار می کند:

انتخاب ژنومی: شبیه سازی و روش های پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومی

3 و 4 اسفند ماه 1401