انجمن علوم دامی ایران با همکاری موسسه تحقیقات علوم دامی کشور برگزار می کند:

وبینار آموزشی

دانش فرمولاسیون و فناوری تولید مکمل های معدنی و ویتامینی در دام و طیور

21 و 22 اسفند ماه 1399