انجمن علوم دامی ایران با همکاری موسسه تحقیقات علوم دامی کشور برگزار می کند:

وبینار کاتالوگ خوانی

و انتخاب اسپرم در گاو و بز شیری

زمان 1 آبان ماه 1399