انجمن علوم دامی ایران با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت خوراک پرداز هزاره نوین برگزار می کند:

وبینار آموزشی

یافته های نوین تکنولوژی خوراک دام و طیور

20 خرداد ماه 1400