انجمن علوم دامی ایران برگزار می کند

کرسی آزاد اندیشی

پژوهش در حوزه علوم دامی وضع موجود، چالش ها و چشم انداز آینده

دوشنبه هشتم اسفند ماه 1401 ساعت 19 الی 21

برای شرکت در نشست از طریق لینک زیر و گزینه مهمان وارد شوید:

https://meet.uok.ac.ir/ch/animalscience